โครงการ นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา “Line Form & Color ครั้งที่ 21st


A Collaboration between Faculty of Art  and  Design / International College
หลักการและเหตุผล
           หมวดวิชาพื้นฐานมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้กับคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบและปรับพื้นฐานการออกแบบให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พื้นฐานการจัดระเบียบ สังเคราะห์ และประยุกต์การพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบ หมวดวิชาพื้นฐานได้ดำเนินการจัดประกวดผลงานวาดเส้นและงานออกแบบทางศิลปะ โดยนิทรรศการนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะของนักศึกษาต่อไปในอนาคต
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 56
2. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะโดยนำความรู้
ความสามารถจากการศึกษาและจินตนาการส่วนตนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้คณาจารย์ได้เล็งเห็นถึงความสามารถขั้นพื้นฐานทางการออกแบบของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
4. เพื่อให้นักศึกษา 2 คณะได้มีการทำงานร่วมกันในสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ
5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการสื่อสาร
6. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ดนยา   เชี่ยววัฒกี
ผู้ประสานงาน   อาจารย์อนุพงศ์   สุทธะลักษณ์
หมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ 


No comments:

Post a Comment