Andaman Art Festival International Art Workshop & Exhibition 2015

เวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา นางอนงค์รัตน์ คงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมพร เกิดทรัพย์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดโครงการจัดงานแสดงวาดภาพโดยศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ (Andaman Art Festival International Art Workshop & Exhibition 2015) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ โดยจัดแสดงผลงานไว้ที่หอศิลป์อันดามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

No comments:

Post a Comment